Utorak, 16 Aprila

Izgrađen potporni zid ispod stadiona FK Zadrugar

Aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje potpornog zida ispod sjeveroistočnog dijela stadiona FK Zadrugar je trajala dvije godine, a potreba da se spriječi odron i oštećenje stadiona i prolaznog puta za Šibove tajala je možemo reći i desetak godina.

Iako je potreba postojala duže vrijeme, prava prilika za realizaciju ovog projekta stvorila se u trenutku kada se MZ Tarevci kandidovala i uključila u veliki UNDP projekat za razvoj i unapređenje rada mjesnih zajednica u BiH. Opština Modriča je bila aplikant u ovom projektu a u konačnici u isti je uključeno ukupno 5 mjesnih zajednica sa područja Opštine Modriča.

Kada su pomenute MZ prihvaćene u projekat UNDP u toku 2021.godine predstavnici mjesnih zajednica su bili obavezni učestvovati u više edukativnih sadržaja jer je to bio uslov i procedura UNDP projekta. U februaru 2022.god. uz asistenciju i nadzor predstavnika UNDP i Opštine Modriča u Tarevcima je održan uspješan forum građana na kojem je trebalo kandidovati više problema koje treba riješavati u MZ da bi na kraju bio kandidovan za riješavanje upravo potporni zid ispod stadiona FK Zadrugar. Iza toga je uslijedila izrada minimuma građevinske dokumentacije i projekta, a u toku ljeta je objavljen tender. Poslije drugog objavljivanja tendera u oktobru je izabran izvođača da bi u toku decembra projekat doživio svoju punu realizaciju.

Od apliciranja do implementacije bilo je više problema koji su prijetili da se projekat ne realizuje, ali o njima nećemo, da ne kvarimo zadovoljstvo činjenice da je ipak sve uspješno izvedeno.

Svakako ovdje treba napomenuti da je vrijednost građevinskog dijela projekta, u momentu apliciranja. bila 3.730,35KM. Iza toga su došli poremećaji cijena na tržištu uzrokovani Ukrainskim ratom i drugim uticajima tako da je u konačnici sve izgledalo drugačije, (skuplje).
Ipak projekat je okončan uz finasijsko učešće 70% sredstava UNDP i 30% Opština Modriča.
Prilikom izvođenja radova ispostavilo se da su neke građevinske stavke prema predviđenim količinama potrošene, te bez dodatnog učešća sve ne bi izgledalo kako treba.
Skromnim finasijskim sredstvima su priskočili FK Zadrugar, Udruženje 4T i MZ Tarevci tako da je sve zaokruženo do planiranog nivoa.

Prilika je da se upute riječi zahvalnosti UNDP-u i Opštini Modriča za izdvojena sredstva i Preduzeću doo BALEGEM za korektno izvedene radove. Zadovoljstvo činjenicom da su radovi uspješno okončani je utoliko veće ako se zna da je sve teklo na kraju građevinske sezone uz borbu sa kišom, mokrim vremenom pa čak i sa malo snijega.

Vjerujemo da će u našem FK Zadrugar na proljeće biti volje, entuzijazma ali i podrške da se dovrše radovi koji ne mogu bez akcijaškog učešća, a riječ je o izmještanju ograde i navoženju zemlje i konačnom uređenju već dugo spornog sjeveroistočnog ugla stadiona u Tarevcima.

Izbor fotografija u prilogu na slikovit način pokazuje početak i tok realizacije ovog za Tarevce značajnog projekta.

Hits: 364