Ponedjeljak, 25 Septembra

Obavještenje: PREMJER KATASTARSKE OPŠTINE TAREVCI

U Tarevcima je utorak 7.9.2021. godine održan informativni sastanak na kojem su predstavnici Opštine Modriča informisali građane MZ Tarevci o projektu premjera katastarske opštine Modriča. Tom prilikom podijeljen je i informativni materijal (preuzmi) koji mi evo objavljujemo i putem naše web stranice.
Naslovna fotografija ovog članka prikazuje granice katastarske opštine u okviru kojih će biti izvršen predmjer, a u nastavku možete pročitati i tekst sa informativnog letka.


Obavještavamo sve imaoce prava na nepokretnostima (vlasnike nepokretnosti) da u katastarskoj opštini TAREVCI, opština/grad MODRIČA u periodu od 10.09.2021 do 15.11.2021. godine, izvrše propisno obilježavanje svojih nepokretnosti za potrebe katastarskog premjera. Imaoci prava na nepokretnostima, prema članu 44. stav 1 Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12, 110/16 i 62/18), u daljem tekstu Zakona, dužni su da o svom trošku, u gore navedenom periodu obilježe granice svojih nepokretnosti vidljivim i trajnim biljegama, oblika i dimenzija propisanim prema prilogu ovog Poziva.


Ukoliko imalac prava ne obilježi granične tačke parcele svako naknadno obilježavanje parcela vršiće se o trošku imalaca prava na nepokretnostima. Geodetsko snimanje obilježenih granica parcela na terenu će se odvijati uporedo sa obilježavanjem katastarskih parcela i po završetku obilježavanja, odnosno u periodu od 10.09.2021 do 06.05.2022. godine.
Imaoci prava na nepokretnostima dužni su licima koja rade na poslovima premjera i katastra nepokretnosti dozvoliti pristup nepokretnosti radi premjera i prikupljanja podataka o nepokretnostima, a sve u skladu sa članom 41 Zakona. Članom 182. i članom 183. Zakona propisane su novčane kazne za pravna i fizička lica koja načine prekršaje pobliže opisane u navedenim članovima Zakona, a koji se između ostalog odnose na izbjegavanje obaveze obilježavanja granica nepokretnosti i onemogućavanje poslova katastarskog premjera.

Prije početka snimanja detalja svi imaoci prava na nepokretnostima obavezni su da na propisan način i o svom trošku izvrše obilježavanje međnim biljegama sve granične (prelomne) tačke parcela do roka naznačenog u pozivu, dostavljenom od strane izvođača radova. Radovi na omeđavanju i obilježavanju nepokretnosti (zemljišta), u svrhu izvršenja premjera klasičnim metodama i izrade katastra nepokretnosti, odvijaju se u dvije faze:

 • Faza 1: omeđavanje zemljišta trajnim biljegama i
 • Faza 2: priprema terena za geodetsko snimanje detalja.

Za obilježavanje granica zemljišta (međa) moguće je upotrijebiti sljedeće biljege
(prikazane na Slici 1):

 • betonski stub dimenzija 10h10h40cm
 • prirodni kamen, grubo tesan dužine najmanje 40 cm,
 • prirodna stijena sa obrađenim kvadratom na površini veličine 10x10x40cm
 • gvozdeni klin dužine 10 cm, prečnika 2 cm ugrađen u stijenu, beton i slično,
 • plastične biljege izrađene za ovu namjenu,
 • granično drvo, ako se nalazi tačno na presjeku međa ili mjestu na
  kome se međa vidno lomi (takvo se drvo ne smije sjeći ili izuzetno ostaviti
  stablo najmanje visine 1 m).

Međne biljege se postavljaju na tačkama gdje se međe sijeku, kao i na svim mjestima gdje se međa vidno lomi.
Ako duž cijele međne linije postoji zid, žičana, željezna ili kvalitetna drvena ograda, koja osigurava trajnost međne linije, tada se međne tačke ne obilježavaju. U slučaju kada međna linija siječe rijeku, potok ili jarugu, međna
biljega se postavlja na obje obale.

Sporove na međama imaoci prava na nepokretnostima trebaju sporazumno riješiti prije omeđavanja posjeda.
U slučajevima gdje nije postignuta saglasnost, takva se međa obilježava kao sporna tako što će se na terenu obilježiti obje sporne međe. U tom slučaju imaoci prava na nepokretnostima su dužni dozvoliti jedan drugome da postave međne biljege na spornim međama. Za rješavanje sporova na međama nadležan je sud. Troškove obilježavanja parcele snose imaoci prava.
Granice katastarskih parcela pod javnim objektima (putevi, kanali, željeznice, parkovi itd.) obilježavaju subjekti koji se o njima staraju.
Imaoci prava na nepokretnostima dužni su, prilikom obilježavanja, obilježiti i granice građevinskih parcela koje su formirane u skladu sa sprovedbenim planskim aktom.
Međe i druge granice katastarskih parcela koje čine jasno vidljive prelomne tačke (objekti, zgrade, ograde i dr.), nije potrebno obilježavati na način koji je prethodno opisan.

Napomena:

 • Kvalitet katastarskog premjera zavisi od obilježavanja graničnih tačaka parcela;
 • Katastarskim premjerom pored geodetskih mjerenja prikupljaju se i podaci o nepokretnostima u skladu sa stvarnim stanjem,
 • Veoma je važno pored obilježavanja parcele i prisustvo imaoca prava na nepokretnostima prilikom prikupljanja podataka o nepokretnostima i
 • Nakon katastarskog premjera slijedi postupak osnivanja katastra nepokretnosti prema podacima katastarskog premjera.

Stručnu pomoć pri obilježavanju granica svojih imanja, kao i geodetsko snimanje obilježenih granica parcela u navedenim periodu pružaće geodetski stručnjaci svakog radnog dana od 09:00 do 16:00 časova.

Osobe za kontakt:
Marko Majstorović, br.tel. 066 / 688 – 789
Milan Mirković, br.tel. 066 / 600 – 932
Terenska kancelarija, br. tel 066/601-037

Email:
mirkovicgeoastor@blic.net

Terenske kancelarije:
– Mjesna zajednica Tarevci (u Osnovnoj školi Tarevci)
– Mjesna zajednica 4 u naselju Dobor

PREMJER KATASTARSKE OPŠTINE TAREVCI

Opština : MODRIČA
Kat.opština TAREVCI

Izvođač radova:
,,MIRKOVIĆ-GEOASTOR“d.o.o.
Mladena Stojanovića 117A,
78000 Banja Luka

Investitor:
Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Banja Luka

Hits: 727